UPV

Så er det ved at være tid til UPV

Du skal nu til at vurdere elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV). Det er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Senest 1. december skal der være overført data fra skolen til www.optagelse.dk om, hvorvidt eleven opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde en uddannelse indenfor det valgte ungdoms-uddannelsesområde

Derudover skal samtlige uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse og vurderingerne i 9. og 10. klasse være gennemført af UU senest den 15. januar i skoleåret.

I løbet af efteråret skal lærerne i 8. klasse vurdere hver enkelt elevs sociale og personlige forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen indtastes i elevens elevplan. Herefter overfører folkeskolen via sit elevplansystem oplysningerne til www.optagelse.dk

EasyIQ har gennem elevplanen gjort det let at arbejde med de enkelte elever gennem elevplansværktøjet UPV. Her er løsningen bygget op omkring de personlige og sociale forudsætninger. De faglige krav sendes særskilt til optagelse.dk. Du vil i vores løsning have muligheden for helt enkelt, at løse opgaven og holde øje med processen, samtidig med at du med et enkelt klik kan sende det videre til www.optagelse.dk.

Se videoen herunder omkring UPV i EasyIQ SkolePortal

Du kan se flere videoer på siden her: https://easyiq.dk/video-skoleportal/

Elevtilgang
Elevtilgang til upv

Eleven går ind i UPV via sin elevplan i SkolePotalen. Her udfylder de deres ønske om henholdsvis gymnasial eller erhvervsuddannelse.

Lærertilgang
Lærertilgang upv

Læreren går i UPV via elevplan i SkolePotalen. Her udfyldes felterne personlig og social ud for elevernes ønsker. På den måde gøres elevernes ønsker grønne, hvis de har forudsætningerne.

Herefter går læreren til sideikonet for at udfylde UPV-handleplansdelen.

handleplaner upv

Fem kriterier indgår i vurderingen under personlige forudsætninger

Ansvarlighed herunder at eleven er forberedt til timerne

Ansvarlighed kan komme til udtryk ved, at eleven er i stand til at holde en aftale, som han eller hun laver med lærere eller andre elever. Ansvarlighed viser sig også i forbindelse med gruppearbejde, når eleven tager ansvar for den fælles opgave og for sin del af arbejdet. Som lærer, kan du være opmærksom på, om eleven er forberedt til timerne, afleverer sine opgaver og er i stand til at møde op på et bestemt sted som aftalt. Er eleven seriøs omkring det, han eller hun laver fagligt og socialt? Kan eleven modtage konstruktiv kritik og påtage sig sin del af ansvaret, når noget kører skævt? Ansvarlighed kan også komme til udtryk uden for skolen

Motivation for uddannelse og lyst til læring

Motivation handler om at have lyst til uddannelse og til at lære og bidrage aktivt i undervisningen. Det er et udtryk for motivation, at der er noget, eleven gerne vil og på den baggrund bevæger sig mod sit mål. Motivation er også, når eleven viser, at han eller hun har lyst til selv aktivt at søge viden om et emne eller har viljen til at gøre ting færdige. Elevens motivation for at lære kan ligeledes komme til udtryk uden for skolen.

Mødestabilitet herunder rettidighed og lavt fravær

Mødestabilitet handler grundlæggende om, at eleven møder i skole hver dag og møder til tiden. Men det er også en god idé at se bredere på elevens liv, når du som lærer vurderer mødestabiliteten: Har eleven fx et fritidsjob eller træning, som vedkommende passer stabilt?

Selvstændighed herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.

Selvstændighed handler om at være i stand til at stå på egne ben. Som lærer kan du fx være opmærksom på, om eleven ofte er afhængig af kammeraternes valg, eller om eleven tør stå fast på sine egne ideer og valg og fx vælge andre opgaver end kammeraterne. Kan eleven tage initiativer? Søger eleven hjælp hos kammerater og lærere, når han eller hun har brug for det? Er eleven i stand til at komme i kontakt med andre mennesker og danne nye relationer og venskaber? Kan eleven træffe sine egne valg og beslutninger og følge dem? Vær opmærksom på, at selvstændighed også kommer til udtryk andre steder end skolen, fx hvis eleven har et fritidsjob eller fritidsinteresser, som kan kræve en høj grad af selvstændighed.

Valgparathed i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet

De færreste elever i folkeskolens udskoling har en meget klar ide om deres karriereplaner. At vurdere om eleven er valgparat, handler derfor om at være opmærksom på, om eleven kan tage beslutninger, og om eleven er i stand til at tage et positivt og aktivt tilvalg i en valgproces. Eleven vil normalt ikke være endeligt afklaret med sit uddannelsesvalg i 8. klasse, men skal være i stand til at reflektere over det. Når du som lærer vurderer valgparatheden, kan du være opmærksom på, om eleven er engageret og aktiv, når der skal tages beslutninger og har en bevidsthed om, at valg har konsekvenser. Du kan også overveje, om eleven kan reflektere over sine interesser og kompetencer og koble det med, hvad der skal ske efter skolen?

Tre kriterier indgår i vurderingen under sociale forudsætninger

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

Vi giver dig i løsningen mulighed for helt enkelt at holde styr på

  • Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.
  • Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Samarbejdsevne

at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. Det kræver samarbejdsevne at kunne lave et stykke arbejde i fællesskab med andre. Når du som lærer vurderer elevens samarbejdsevner, kan du derfor være opmærksom på, hvordan eleven agerer i forbindelse med gruppearbejde. Har eleven en forståelse for, at man kan hjælpe eller selvspørge andre i gruppen om hjælp? Hvordan håndterer eleven fx at skulle gå med på andres ideer? Det er også centralt, om elevener i stand til at danne relationer

og få nye kontakter og venner. At udvise samarbejdsevne er også at kunne modtage respons og bruge kritik konstruktivt. Kig derfor på, om eleven kan forstå og bruge den feedback, han eller hun får. Samarbejdsevne kommer også til udtryk i, om eleven kan tilgå en opgave åbent, kan gå på kompromis og er i stand til at tilsidesætte sine egne behov.

Respekt

herunder at udvise forståelse for andre mennesker. Respekt handler om, at eleven kan vise hensyn over for andreelever og læreren. Respekt i et lidt bredere perspektiv er også at være i stand til at anerkende og respektere andres holdninger. Er eleven med til at skabe en gensidig respekt i rummet mellem elever og lærer? Har eleven en grundlæggende situationsfornemmelse og forståelse for forskellige sociale hierarkier?

Har eleven fx en forståelse for, at det kammeraten siger, og det læreren siger, ikke nødvendigvis skal vægtes på samme måde?

Tolerance

herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige

fra en selv Tolerance er evnen eller viljen til at acceptere det, der afviger

fra det kendte eller det normale. Tolerance hos eleven handler derfor grundlæggende om at kunne forstå og acceptere andre menneskers meninger, væremåde, kultur, religion etc. Tolerance er kort sagt at kunne omgås og

samarbejde med mennesker, der er forskellige fra én selv. Overvej fx om eleven har en forståelse for, at andre ikke altid er eller har samme behov som ham eller hende. Tolerance handler også om empati. Kan eleven aflæse andre og sætte sig i andres sted, og har eleven en forståelse for, at andre kan tænke anderledes end ham eller hende?

Hvem gør hvad?

Det er formelt set skolens leder, der har ansvaret for at iværksætte,

at der bliver foretaget en vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Skolens leder skal sikre, at disse informationer fremgår af elevens elevplan og indberette resultatet til www.optagelse.dk.I praksis vil det være en eller flere i lærerteamet omkring eleven, der laver vurderingen af elevens sociale og personlige forudsætninger. Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for at vurdere uddannelsesparathed på baggrund af oplysninger fra skolen. UU har også ansvar for at sætte en vejledningsindsats i værk til de elever, der ikke opfylder de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate.

Hvornår gør vi hvad?

Når eleven går i 8. klasse, vurderer lærerne i løbet af efteråret og senest i november elevens personlige og sociale forudsætninger. Vurderingen skal være foretagetog indført i elevplanen senest den 1. december, hvor skolen skal have overført oplysningerne til www.optagelse.dk

Det er vigtigt, at skolen i samarbejde med UU så tidligt som muligt sætter fokus på de elever, der har behov for en målrettet indsats for at blive uddannelsesparate. Jo tidligere jo bedre, så skolen og UU kan sætte ind meden fokuseret indsats i form af hjælp og vejledning til den unge. Processen med at støtte eleven i at blive uddannelsesparat fortsætter i løbet af 8. og 9. klasse og formålet er, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate.

Hvad sker der, når UU vurderer, at en elev er ikkeuddannelsesparat?

Det er UU, der på baggrund af skolens vurdering af faglige, sociale og personlige forudsætninger vurderer, om en elev er uddannelsesparat. At blive vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse er ikke en statiskvurdering. Det kan ses som en mulighed for at få en ekstra indsats, som betyder, at eleven selv kan arbejde hen mod at blive uddannelsesparat frem mod 9. og eller 10. klasse. Skolen, UU og forældrene skal i fællesskab udarbejde en plan for indsatsen og skrive den ind i elevplanen. Planen skal beskrive

den indsats, der skal til for, at eleven kan blive uddannelsesparat, inden han eller hun er færdig med skolen.

I EasyIQ SkolePortal bruger du feltet ”andet” til at melde en bekymring om en elev ind til optagelse.dk

Herefter vil optagelse.dk være opmærksom på din bekymring og kan læse sig frem til hvad det drejer sig om via UPV-handleplanen.

Desuden gør vi opmærksom på vores løsning med Studievalgsportfolio.