Elevplaner

I elevplaner opstår der automatisk data i EasyIQ SkolePortal på baggrund af oprettede forløb med fælles mål, kompetencemål eller egne fremstillede synlige læringsmål.

Elevplanen består i den øverste proceslinje af fire muligheder for at danne sig et helhedsindtryk over alle elever, hvor der er mulighed for at arbejde med elever, UPV, alsidige mål og karakterer.

I elever kan du se foto af de enkelte elever i klassen, samt tilgå elevernes individuelle oversigter.

UPV arbejder med muligheden for helt enkelt at kunne arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer, bedømme dem og indsende dem til optagelse.dk.

I alsidige mål har du mulighed for at arbejde med elevernes ansvar, empati, fantasi, selvhævdelse, samarbejdsfærdighed, samt selvkontrol enten som klasse eller på individuelt plan. Under alsidige mål eller ud fra evalueringer i de enkelte forløb under dynamiske mål. Dashboardet opsamler og præsenterer elevens opnåede resultater i et radardiagram i henhold til elevens opnåede resultater i kompetenceområderne og disse sammenlignes med klassegennemsnittet.

I karakterer har du mulighed for at vælge til hvornår elever og forældre kan tilgå 1. og 2. standpunktskarakter, den endelige karakter samt prøvekaraktererne.

Derudover har du mulighed for at få et individuelt elevoverblik herunder:

Alsidige mål der er en individuel visning af de konstruerede data fra fællesoversigten.

Fravær, som arbejder sammen med Tabulex og derfor opdateres efter den daglige fraværsoversigt.

Karakter laver et samlet gennemsnit af karakterer givet til opgaver i dine forløb, samt giver dig mulighed for at skrive standpunktskarakterer ind for eleverne.

Nationaltest opsamlet data fra prøverne og viser dig status.

Overblik er en funktion hvor du kan evaluere eleven ud fra kompetenceomålene med fem indikatorer.
UPV giver dig mulighed for hurtigt at bedømme og indsende elevens personlige og sociale kompetencer til optagelse.dk i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen.

Rapportfunktionen gør det muligt for dig at få et samlet overblik som arbejdspapir til evt. samtaler med elever eller forældre, ud fra forløb samt fagligt og tværfagligt indhold.

Sidst men ikke mindst har du muligheden for at få vist en fagoversigt, hvor du kan se:

Forløb viser elevens progression, hvor progressionen ses på det enkelte forløb, som eleven og læreren har start og slutevalueret.

Dialogfeltet giver dig mulighed for at arbejde med fagspecifikke og tværfaglige samtaleemner.

Elevmål giver dig mulighed for at arbejde med alsidige og faglige mål for den enkelte elev. Arbejdet med disse sker gennem status, handling, opfølgning og evt. evaluering på disse. Målene kan have tilknytning til fælles mål.

Portfolio’en opsamler alle forløb som eleven gennemarbejder, hvori slutprodukter såsom opgaver, film, billeder mv. lagres til efterevaluering og fremadrettet læring.

Fælles måls oversigten giver et overblik over de forskellige fælles mål, som eleven har arbejdet med i de forskellige fag.

Elevplanen kan tilgås af elev, forældre og underviser.

EasyIQ SkolePortal – Fælles del

EasyIQ SkolePortal – Individuel del

EasyIQ SkolePortal – Fagoversigt