Læringsmål

Det er nemt og enkelt at arbejde med de forenklede fælles mål i EasyIQ SkolePortal. Undervisere og elever får adgang til kompetencemålene, som er bygget op af færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag og klassetrin.

Derefter er det nemt, at udvælge om det er kompetencemålet eller bestemte af de underliggende færdigheds- og vidensmål, som eleverne skal arbejde med i det enkelte forløb.

Læringsplatformen giver også mulighed for at arbejde med egne definerede mål – altså underviseren kan selv sætte nogle mål op for den enkelte elev eller klasse i et forløb.

Lærer eleverne det de skal? EasyIQ og Rubric giver de bedste muligheder for at beskæftige sig med mest mulig synlig målstyret undervisning ud fra læringsmål. Ideen er at gøre læringsterrænet synligt for eleven: Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? I Rubrics fra EasyIQ, kan du arbejde med flere variationer af taksonomier.

Blooms taksonomier for undervisningsmål: Anvendes ofte i humanistiske fag, såsom dansk, historie, engelsk og tysk mv.
1

Kognitive taksonomier: SOLO-taksonomi, Anvendes oftest i matematik eller naturfag
2

Psykomotoriske taksonomier, hvor man arbejder med progression
3

God til at vurdere indlæring i synlige håndværks- og færdighedsfag som: Idræt, billedkunst, musik, sløjd m.m.

Rubric hjælper med:

  • Synlige læringsmål via UVM, og vurderingskriterier via Rubrics databasen
  • Før- og efterevaluering af forløb fra både lærer og elev.
  • Dokumentation af progression eller manglen på samme i elevplanen.

Taksonomierne som Rubric og SkolePortalen er bygget op omkring arbejder med læringstrin, hvor hvert trin såvel forudsætter de tidligere trin som tilføjer nyt. Tanken er at bevæge sig fra minimum til maksimum. Fra overfladisk til abstrakt læring. Enhver taksonomi skal derfor strikkes sammen til målgruppen, således at vurderingskriterierne tager højde for, at stjernerne ikke er placeret så højt, at eleverne ikke kan nå dem. Der skal også tages hensyn til anerkendelsen af, at børns udvikling foregår i spring, og at virkeligheden altid udfordrer skemaet og planen. Rubrics giver mulighed for at tilføje kommentarer fra elev og lærer, hvor virkeligheden ikke kan indeholdes i skemaet.

EasyIQ SkolePortal – Læringsmål

EasyIQ SkolePortal – Rubrics